วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

4.เป้าหมาย

- ด้านปริมาณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษาวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว ส่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวนสมาชิก 7 คน

- ด้านคุณภาพ

ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้และนักเรียนที่ร่วมจัดทำโครงงานจะมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น