วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

9.ปัจจัยในการดำเนินโครงงาน

1. สื่ออุปกรณ์การเรียน
2. ทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
3. การค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน
4. ความพร้อมและความสามัคคีของนักเรียน
5. ทัศนคติต่อวิชาเรียนของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น